MITTETULUNDUSÜHING WIMA ESTONIA PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1.1. Ühingu nimi on Mittetulundusühing WIMA Estonia.
1.2. Ühingu asukohaks on Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik.
1.3. Ühingu eesmärgiks on naismotohuviliste ühendamine ning mototurism.
1.4. Eesmärkide saavutamiseks ühing:
1.4.1. ühendab naisi, kes on huvitatud mototurismist, sõlmib ja arendab kontakte välisriikide naismotohuvilistega;
1.4.2. osaleb Eesti motoklubide võrgu loomisel;
1.4.3. loob võimalused koostööks ühingu eesmärke jagavate ühingute ja üksikisikutega Eesti Vabariigis ja välisriikides;
1.4.4. korraldab koostööst huvitatud ühingutega kohtumisi, kokkutulekuid ja reise;
1.4.5. korraldab spordi- ja meelelahutusüritusi;
1.4.6. loob oma liikmetele puhke-, ravi- ja taastumisvõimalusi.
1.5. WIMA Estonia tunnustab rahvusvahelise WIMA organisatsiooni eeskirju.

II LIIKMESKOND, LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1. Ühingu liikmeks võivad olla vanusepiiranguta kõik naised, kes tunnistavad ühingu põhikirja.
2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmine toimub liikmekandidaadi kirjaliku avalduse alusel. Kandidaadile on vajalik vähemalt kaks soovitajat liikmete hulgast. Liikmeks vastuvõtmise
otsustab ühingu juhatus. Vastuvõtmiseks on vajalik A-kategooria juhiloa olemasolu.
2.3. Ühingu liikmeks võtmisel võib rakendada ka kandidaadiaega, mille tingimused määratakse ühingu üldkoosoleku otsusega.
2.4. Ühingu liige võib avalduse alusel ühingust välja astuda. Väljaastumisavalduse vaatab läbi ja rahuldab juhatus.
2.5. Kui ühingu liige ei järgi ühingu põhikirja või kahjustab ühingu mainet võib liikme juhatuse otsusega ühingust välja arvata.
2.6. Ühingu liikmel on õigus:
2.6.1. võtta osa ühingu üritustest;
2.6.2. valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse;
2.6.3. saada informatsiooni ühingu tegevuse kohta.
2.7. Ühingu liige on kohustatud:
2.7.1. järgima ühingu põhikirja;
2.7.2. hoidma ja säästlikult kasutama ühingu valduses, kasutuses või käsutuses olevat vara ning kokkuleppel osalema selle hooldamisel, korrastamisel ja hankimisel;
2.7.3. vastutama temale üleantud ühingu vahendite eest;
2.7.4. kasutama ühingu varustust, atribuutikat ja sümboolikat ühingu poolt ettenähtud korras;
2.7.5. tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemaksu;
2.7.6. hoidma ühingu mainet ja propageerima sportlikke eluviise.
2.8. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse otsustab üldkoosolek.

III JUHTIMINE
3.1. Ühingu juhtorganiteks on üldkoosolek, juhatus ja president.
3.2. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek.
3.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks (1) kord aastas. Koosolek kutsutakse kokku kirjalike teadetega, mis saadetakse ühingu liikmetele nende viimasel teadaoleval aadressil, vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumisaega.
3.4. Üldkoosolek kutsutakse kokku:
3.4.1. ühe kümnendiku (1/10) ühingu liikmete nõudmisel;
3.4.2. juhatuse nõudmisel.

3.5. Üldkoosolek:
3.5.1. kinnitab ühingu põhikirja;
3.5.2. valib juhatuse liikmed ning presidendi kuni uue juhatuse ja presidendi valimiseni;
3.5.3. otsustab ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise;
3.5.4. lahendab juhatuse ja presidendi tegevuse peale esitatud kaebused.
3.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole ühingu liikmetest.
3.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest.
3.8. Ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise ning põhikirja kinnitamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab rohkem kui 2/3 üldkoosolekul osavõtnud liikmetest.
3.9. Ühingu juhtimis- ning esindusorganiks on juhatus. Juhatuse volitused kehtivad kuni uue juhatuse valimiseni, kuid mitte kauem kui kolm (3) aastat. Juhatus koosneb kolmest (3) kuni viiest (5) liikmest.
3.10. Juhatus korraldab ja juhib ühingu jooksvat tööd.
3.11. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
3.12. Juhatuse otsusega määratakse kindlaks sisseastumis- ja liikmemaksu tasumise kord.
3.13. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Kui hääled jagunevad võrdselt, on presidendil otsustav hääl.

IV VAHENDID
4.1. Ühingu materiaalsed vahendid moodustavad ühingu:
4.1.1. rahalised vahendid;
4.1.2. muud materiaalsed vahendid, mis on vajalikud ühingu edukaks tegevuseks.
4.2. Ühingu materiaalsete vahendite allikateks on:
4.2.1. liikmemaksud ja muud põhikirja või üldkoosoleku otsusega kehtestatud maksed;
4.2.2. eraldised ja annetused;
4.2.3. tasulised teenused ja ürituste korraldamine;
4.2.4. muud laekumised.

V ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE
5.1. Ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustab üldkoosolek seaduses ettenähtud juhtudel ja korras, kui selle poolt hääletab rohkem kui 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
5.2. Ühingu lõpetamise korral valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, kes lahendab likvideerimismenetlusega seonduvad küsimused vastavalt seadusele.
5.3. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist antakse allesjäänud vara üle samalaadse eesmärgiga mittetulundusühingule.

Põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku protokolliga Tallinnas 23.01.2010